شرح وظایف دفتر

الف-معاونت برنامه ریزی و تحول اداری
1-هماهنگی وانجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان .
2- هماهنگی وانجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری .
3- بررسی وتجزیه وتحلیل اعتبارات پیشنهادی استاری اعم از اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرح ها وبرنامه های مربوط به دبیر خانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان .
4- برنامه در خصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص منابع ،طبقه بندی هزینه ها واستفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته (تهیه وتنظیم بودجه سالانه استانداری وواحد های سازمانی تابعه ).
5- تهیه، سنجش وتنظیم گزارشهای لازم از نحوه اجرا ومیزان پیشرفت طرح ها وبرنامه های استانداری .
6- تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب وپیگیری در تحصیل تخصیص ها .
7- نظارت بر بودجه عملیاتی وارزشیابی عملکرد بودجه استانداری وواحدهای تابعه  .
8-- انجام کلیه امور مرتبط با تشکیلات استانداری و واحد های سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور .
9- پیگیری ونظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها ،دستور العمل ها وبخشنامه ها ومصوبات شورای عالی اداری در استانداری ،فرمانداری ها وبخشداری های تابعه .
10-نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان .
11- انجام برنامه ریزی های لازم جهت مستند سازی واصلاح بهبود فرایند های انجام کار در استانداری و واحد های تابعه
12- مطالعه وبررسی مستمر سازمان ووظایف دستگاه،مستند سازی فرایندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحد ها وتدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وبهبود روشهای انجام کار در سطح استانداری .
13- تهیه وتنظیم دستور العمل های روش انجام کار در بخشهای مختلف عمومی وتخصصی استانداری و واحد های تابعه به منظور بهبود روشها وتسریع در انجام امور با همکاری واحد های ذیربط .
ب-معاونت آموزش و پژوهش:
1- نیازسنجی آموزشی وتدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری وواحد های سازمانی تابعه بر اساس سیاست ها ،     خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط .
2- تهیه،تنظیم واجرای برنامه های آموزشی سالانه وآموزشهای کوتاه مدت برای مدیران وکارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه .
3- نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی استانداری و واحدهای تابعه .
4-انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحد های تابعه و وابسته در چارچوب قوانین ومقررات مربوط .
5- تنظیم شناسنامه آموزشی کاکنان استانداری و واحد های تابعه و وابسته .
6- پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعین اولویت های  نیازهای پژوهشی و ارایه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش وفناوری استان .
7- استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحد های تابعه .
8- برنامه ریزی در جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه.
9- هماهنگی وانجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه.
10- نیاز سنجی وبرنامه ریزی های لازم در جهت توانمند سازی، بهبود عملکرد وافزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحد های تابعه و بر گزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف دستیابی به تعالی سازمانی.