کميته فناوري و نوآوري استان


جزییات بیشتر

کارگاه آموزشي ويژه بانوان دستگاه هاي اجرايي استان


جزییات بیشتر

برگزاري ادامه جلسات کارگاه آموزشي شرح وظايف


جزییات بیشتر

تصويب 5 پروپوزال استاني جهت ارسال به شوراي برنامه ريزي استان


جزییات بیشتر

کارگاه آموزشي


جزییات بیشتر

دوره آموزشي


جزییات بیشتر

دوره هاي آموزشي کارکنان رسمي آزمايشي کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه


جزییات بیشتر

ضرورت آموزش نحوه استفاده از فضاي مجازي


جزییات بیشتر

برگزاري سومين جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان


جزییات بیشتر

کميته پژوهش استان


جزییات بیشتر
آرشیو