دوره آموزشي مکاتبات اداري


جزییات بیشتر

اطلاعيه آموزشي


جزییات بیشتر

برگزاري دوره آموزشي "وظايف شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياري ها"


جزییات بیشتر

کميته فناوري و نوآوري استان


جزییات بیشتر

کارگاه آموزشي ويژه بانوان دستگاه هاي اجرايي استان


جزییات بیشتر

برگزاري ادامه جلسات کارگاه آموزشي شرح وظايف


جزییات بیشتر

تصويب 5 پروپوزال استاني جهت ارسال به شوراي برنامه ريزي استان


جزییات بیشتر

کارگاه آموزشي


جزییات بیشتر

دوره آموزشي


جزییات بیشتر

دوره هاي آموزشي کارکنان رسمي آزمايشي کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه


جزییات بیشتر
آرشیو