چارت سازمانی

چارت سازمانی دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری:
160-9 مدیر کل ( سامیه اعلایی بروجنی)
161-9 معاون برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری (تهمینه مردانیان)
162-9 معاون آموزش و پژوهش (مریم حق وردی)
1/162-9 معاون (همطراز با نام- جانباز- علی گودرزی طاقانکی)
2/162-9معاون( همطراز با نام- حسن عالی پور)
163-9 کارشناس هماهنگی و پیگیری (حبیب ملالی)
164-9 رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه (مرتضی مولوی)
165-9 کارشناس برنامه ریزی
166-9 کارشناس بودجه 
167-9 کارشناس تشکیلات
168-9کارشناس بهبود روشها و فرآیندها
169-9 *کارشناس بهره وری و تحول اداری
170-9  کارشناس آموزش 
171-9*کارشناس آموزش(جانباز قدمعلی مردانی)
172-9 کارشناس پژوهش (سیده زینب حجازی طاقانکی)