ارتباط با ما

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست شماره تلفن مستقیم شماره تلفن داخلی
1 سامیه اعلایی مدیر کل 31343200 3200
2 حبیب ملالی مسؤل دفتر 31343201 3201
3 تهمینه مردانیان معاون برنامه ریزی و تحول اداری 31343210 3210
4 مرتتضی مولوی رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 31343210 3210
5 سیده زینب حجازی طاقانکی کارشناس پژوهش 31343212 3212
6 مریم حق وردی معاون آموزش و پزوهش 31343212 3212
7 حسن عالی پور معاون (بانام) 31343211 3211