ارتباط با ما

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست شماره تلفن مستقیم شماره تلفن داخلی
1 سامیه اعلایی مدیر کل 31343200 3200
2 حبیب ملالی مسؤل دفتر 31343201 3201
3 تهمینه مردانیان معاون برنامه ریزی و تحول اداری 31343210 3210
4 مریم حق وردی  معاون آموزش و پژوهش 31343212 3212
5 طهماسب کاویانی رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 31343211 3211
6 سیده زینب حجازی طاقانکی کارشناس پژوهش 31343212 3212
7 مرتضی مولوی کارشناس آموزش 31343112 3212
8 حسن عالی پور معاون ( بانام) 31343211 3211
9 علی محمدی کارشناس بودجه 31343201 3201