برنامه ریزی و تحول اداری

دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت استانداری
سیاست های کلی نظام (ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1385)
نقشه اصلاح نظام اداری (مبتنی بر سیاست های کلی نظام) به شماره206/93/560 مورخ93/1/20
برنامه جامع اصلاح نظام اداری 1394الی1396(مبتنی بر سیاست های کلی نظام)
بخشنامه میز خدمت به شماره1127128مورخ95/12/28  (در اجرای فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری مصوب93/10/28 و منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده در تاریخ95/9/29)
دستورالعمل میزخدمت به شماره1538588مورخ96/9/7( در اجرای ماده 17 و بند2 ماده18 تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره1127128مورخ95/12/28)
فرم ارزیابی میز خدمت
ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن به شماره1717668مورخ96/12/6 (در اجرای بند6دستورالعمل میز خدمت به شماره1538588 مورخ96/9/7)
بخشنامه میز خدمت به شماره24452 مورخ 97/3/1 رئیس جمهور  ( در اجرای ماده 17 تصویب نامه شماره1127128 مورخ95/12/28 شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری)

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20