آموزش


مجوز سال 97

بخشنامه نظام جدید آموزش دولت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان به شماره105/22554 مورخ80/12/28 ( در اجرای مواد44 و 45 قانون استخدام کشوری و ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه)
دستورالعمل اجرایی نظام جدید آموزش کارکنان دولت به شماره112058/1803 مورخ81/6/20 (در اجرای بخشنامه 22554/105 مورخ 80/12/28)
بخشنامه دستورالعمل اصلاحی نظام آموزش کارکنان دولت به شماره1803/6362 مورخ85/1/20 ( در اجرای ماده11 آئین نامه اجرایی ماده 54 و بندهای "د" و"ه" ماده143 قانون برنامه چهارم توسعه
بخشنامه نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی به شماره1834/200 مورخ90/1/30( در اجرای ماده58 قانون مدیرت خدمات کشوری)
دوره های توجیهی بدو خدمت200/26680 مورخ90/10/20 ( در اجرای بند1-5 بخش چهارم نظام آموزش کارمندان دولت موضوع بخشنامه 200/1834 مورخ90/1/30)
دستورالعمل  نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی و تایید و صدور گواهی نامه نوع دوم (در اجرای بخشنامه200/1834مورخ 90/1/30)
بخشنامه اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی به شماره 200/92/18819 مورخ92/11/14 ( در اجرای بخشنامه1834/200 مورخ 90/1/30 و نیز بخشنامه 200/90/31146 مورخ 90/12/4)
شرایط و مدارک گواهی نامه نوع دوم
شناسنامه آموزشی جهت اخذ گواهینامه نوع دوم
 رعایت قوانین و مقررات آموزش و توانمندسازی و ادامه تحصیل کارکنان به شماره 117020 مورخ95/9/9
آموزش مدیران به شماره89325 مورخ96/6/7
دستورالعمل تطبیق وضعیت آموزش های مدیران به شماره1/4580 مورخ91/8/24 ( موضوع ماده 5تصویب نامه شماره206/6643 مورخ90/3/23 شورای عالی اداری و ماده6سامانه و برنامه تربیت و آموزش مدیران موضوع بخشنامه شماره20/90/32664 مورخ90/12/15)
سامانه و برنامه اجرایی آموزش مدیران 200/90/32664 مورخ90/12/15
تصویب نامه شورای عالی اداری"برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی به شماره206/93/11851 مورخ93/9/5" ( در اجرای بند4 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده 56 و نیز بند 11 ماده115 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند7 برنامه مدیریت سرمایه انسانی نقشه راه اصلاح نظام اداری ابلاغیه شماره206/93/560 مورخ93/1/20 رئیس جمهور)
ارتقاء کارائی و بهره وری نیروی انسانی به خصوص نیروی امریه از آموزش به شماره101575 مورخ10/6/97

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20