چارت سازمانی

چارت سازمانی دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری:
160-9 مدیر کل 
161-9 معاون برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری 
162-9 معاون آموزش و پژوهش 
163-9 کارشناس هماهنگی و پیگیری
164-9 رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 
165-9 کارشناس برنامه ریزی
166-9 کارشناس بودجه 
167-9 کارشناس تشکیلات
168-9کارشناس بهبود روشها و فرآیندها
169-9 *کارشناس بهره وری و تحول اداری
170-9  کارشناس آموزش 
172-9 کارشناس پژوهش

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20