پژوهش

دستورالعمل اجرايي بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰1 کل کشور
آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال90
اصلاح آئین نامه اجرایی شورای توسعه و برنامه ریزی استان در سال94
کارگروه تخصصی آموزش،پژوهش، فناوری و نوآوری استان (ذیل شورای توسعه و برنامه ریزی استان)
اصلاحیه آئین نامه شورای برنامه ریزی استان در سال 98
نقشه جامع علمی کشور
سیاست ها و اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در دوره 1396-1400
منبع1           منبع 2
آئین نامه شورای پژوهش کشور
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی)(بند56 سند حاضر: 1%اعتبار پژوهشی و سامانه ملی سمات)
احکام دائمی برنامه توسعه (ماده51 سند حاضر)
قانون برنامه ششم توسعه(بخش12: مواد65،64،63 و 66)
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت
طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار(تاپ)
دستورالعمل هفته پژوهش و فناوری استانها در سال 1400

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20