فايل محتواي نشست تخصصي نماز

تدوين محتواي نشست تخصصي نماز

کد خبر: 42752 تاریخ انتشار: 1398/08/01
نمایش: 101
اخبار
با توجه به روش هاي متعدد آموزشي در دستگاه هاي اجرايي و گاهاً ضرورت  حرکت همگرا و تعاملي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي با رويکرد توان افزايي اين دو محور علمي ، تدوين سازو کارهاي انجام اين مهم در دستگاه هاي اجرايي ضروري مينمايد.
«معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري »با رويکرد بهره گيري از مشارکت اعضاء هيات علمي و مدرسان حوزه هاي مختلف از يک سو و کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه از سوي ديگر به منظور تحقق عملکرد  تعاملي نظام آموزش و پژوهش اقدام به برگزاري "نشست تخصصي تحليلي و آموزشي" با محوريت"نماز" نمود. در توضيح بهره گيري از فن نشست هاي تخصصي با محوريت مفاهيم و معارف دينيبايد اذعان نمود که بين نخبگان علمي و بيشتر مردم، اين آگاهي و اشتياق بوجود آمده كه بايد حقايق ديني مورد توجه جدّي قرار گيرند، و در يك گفتمان قابل دفاع و معقول، بازانديشي شوند و در يك همزيستي باز گشوده، مشاركت داده شوند تا بشر بتواند به خلأ معنوي و بحران معرفتي و وجودي خود پاسخ دهد.
«گزارش‌ نشست»به منظور ارائه منظم و کاربردي محتواي نشست هاي برگزار شده به مديران و کارشناسان تهيه شده است و دبيرخانه نشست هاي مذکور واقع در معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري آمادگي لازم جهت دريافت نظرات کارکنان و مخاطبان اين برنامه را داشته تا بتوان با غني تر نمودن سلسله نشست هاي آتي؛ گام مؤثري در راستاي اهداف محوري اينگونه نشست ها  داشت.

 لذا؛ پيرو برگزاري نشست تخصصي تحليلي آموزشي مذکور در تاريخ98/6/16 ، فايل تدوين شده موضوعه جهت بهره برداري کاربران در ذيل خبر درج مي گردد.

اخبار مرتبط

افزودن دیدگاه