برگزاري جلسه کميته تخصصي" نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه"

اولين جلسه کميته نظام پيشنهادات در سال 98

کد خبر: 41970 تاریخ انتشار: 1398/02/24
نمایش: 187
اخبار
روز دوشنبه مورخ98/2/23 اولين جلسه کميته تخصصي "نظام پيشنهادات استانداري و واحدهاي تابعه" در سال 98 در محل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري به رياست خانم اعلايي مدير کل اين دفتر و حضور کليه اعضاء کميته و نيز آقاي رئيسي نماينده دفتر فني به عنوان عضو مدعو برگزار گرديد.
محور اصلي جلسه؛بررسي پيشنهادات واصله با عناوين" کاشت زعفران در زمينهاي داخل محوطه فرمانداري بروجن با هدف بهره وري از منابع موجود " و " مناسب سازي ورودي فرمانداري فارسان با هدف تکريم ارباب رجوع" بود.

افزودن دیدگاه