برگزاري اولين جلسه کميته آموزش استان در سال 98

کميته تخصصي آموزش

کد خبر: 41939 تاریخ انتشار: 1398/02/17 08:53:07
نمایش: 178
اخبار
اولين جلسه کميته "آموزش استان" در سال 98، روز شنبه مورخ 98/2/7 با مسؤليت معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد و در محل همان دانشگاه برگزار گرديد.
کميته تخصصي"آموزش استان" از کميته هاي سه گانه ذيل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان ميباشد.
از جمله رئوس اصلي مطرح در جلسه شامل: تعيين سياست گذاري و اهداف کميته براي سال جاري بود.

افزودن دیدگاه