اولين جلسه کميته فناوري و نوآوري استان در سال 98

کميته فناوري و نوآوري استان

کد خبر: 41938 تاریخ انتشار: 1398/02/17
نمایش: 210
اخبار
اولين جلسه کميته تخصصي"فناوري و نوآوري" استان  در سال جاري ، روز سه شنبه مورخ 98/2/10 با مسوليت پارک علم و فناوري استان و در همان محل تشکيل گرديد.
کميته مذکور از کميته هاي سه گانه ذيل کارگروه " آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان" ميباشد.
از جمله رئوس اصلي اين جلسه شامل: 1-بررسي طرح"تاپ"  و تصميم گيري در خصوص نحوه اجراي آن در استان 2- ارائه گزارش" بسيج علمي و فناوري سپاه قمر بني هاشم(ع) استان"  و نهايتا استفاده از ظرفيت هاي علمي ، پژوهشي اين مرکز در راستاي اهداف کميته بود.

افزودن دیدگاه